Fürstenhagen, Germany
New York Polyphony Performance
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern